Ing. Janka Horváthová,
súdnoznalecké posudky
a oceňovanie nehnuteľností
v Bratislavskom kraji

Doklady potrebné k vyhotoveniu súdnoznaleckého posudku

Podklady nevyhnutné pre vypracovanie znaleckého posudku, ktoré by mali byť zabezpečené pri obhliadke nehnuteľnosti znalcom. pri obhliadke skontrolujem vlastnícke práva viažuce sa k nehnuteľnosti, prístupy k nehnuteľnosti a porovnám skutkový stav oproti stavu uvedenému na predložených právnych dokumentoch.

Byt

 1. list vlastníctva – podľa súčasne platnej legislatívy je možné použiť aj informatívny výpis z popisných informácií katastra nehnuteľností (môžem zabezpečiť)
 2. kópia katastrálnej mapy (aktuálna) – podľa súčasne platnej legislatívy je možné použiť aj informatívny výpis z popisných informácií katastra nehnuteľností (výpis môžem zabezpečiť)
 3. v prípade ak nehnuteľnosť nie je zaevidovaná v katastri nehnuteľnosti, musí byť znalcovi predložený overený geometrický plán
 4. vek objektu - doklad Vám vystaví na počkanie správca domu alebo bytový podnik
 5. pôdorys bytu (ak nie je priložený v zmluve, kópiu Vám vystaví správca domu alebo bytový podnik - v prípade ak takýto doklad neexistuje - na požiadanie Vám pôdorys nakreslím

Byt, rozostavaný byt

 1. list vlastníctva - podľa súčasne platnej legislatívy je možné použiť aj informatívny výpis z popisných informácií katastra nehnuteľností (môžem zabezpečiť)
 2. kópia katastrálnej mapy - podľa súčasne platnej legislatívy je možné použiť aj informatívny výpis z popisných informácií katastra nehnuteľností (môžem zabezpečiť)
 3. stavebné povolenie
 4. pôdorys bytu - v prípade ak takýto doklad neexistuje - na požiadanie Vám pôdorys nakreslím

Rodinný dom, obytný dom

 1. list vlastníctva – podľa súčasne platnej legislatívy je možné použiť aj informatívny výpis z popisných informácií katastra nehnuteľností (môžem zabezpečiť)
 2. kópia z katastrálne mapy na pozemky (parcely) na ktorých sa stavby nachádzajú - podľa súčasne platnej legislatívy je možné použiť aj informatívny výpis z popisných informácií katastra nehnuteľností (môžem zabezpečiť)
 3. doklady k stavbám z ktorých je zrejmý vek jednotlivých stavieb (stavebné povolenia, kolaudačné resp. užívacie povolenia, znalecké posudky vypracované k predchádzajúcim prevodom alebo prechodom vlastníctva)
 4. ak je predmetom ocenenia pozemok (pozemky) mimo zastavaného územia obce, ktorý je v katastri nehnuteľností vedený ako "orná pôda", "ovocný sad", "vinica", "chmeľnica", "trvalý trávny porast", je potrebné k oceneniu predložiť zatriedenie pozemku do kódu BPEJ (bonitovaná pôdnoekologická jednotka) - vydáva príslušný okresný úrad, odbor poľnohospodárstva
 5. projektovú dokumentáciu stavieb (ak existuje); resp. zamerania skutkového stavu stavieb
 6. geometrický plán s vyznačenými zmenami hraníc parciel, potvrdený príslušným katastrálnym úradom. V prípade ak zmena nehnuteľností nie je zachytená v aktuálnej kópii z katastrálnej mapy

Pozemok

 1. list vlastníctva - podľa súčasne platnej legislatívy je možné použiť aj informatívny výpis z popisných informácií katastra nehnuteľností (môžem zabezpečiť)
 2. kópia katastrálnej mapy (aktuálna) - podľa súčasne platnej legislatívy je možné použiť aj informatívny výpis z popisných informácií katastra nehnuteľností (môžem zabezpečiť)
 3. geometrický plán (ak boli vykonané zmeny, ktoré nie sú zakreslené na kópii katastrálnej mapy)
 4. Územno - plánovacia informácia (potrebná, ak na LV je druh pozemku uvedený napríklad ako orná pôda - teda iný druh ako zastavaná plocha alebo záhrada. Tento podklad slúži pre zdokladovanie, že predmetný pozemok je možné zastavať)

Prevádzkové a podnikateľské objekty

 1. list vlastníctva – podľa súčasne platnej legislatívy je možné použiť aj informatívny výpis z popisných informácií katastra nehnuteľností (môžem zabezpečiť)
 2. kópia z katastrálnej alebo pozemkovej mapy na pozemky (parcely) - podľa súčasne platnej legislatívy je možné použiť aj informatívny výpis z popisných informácií katastra nehnuteľností (môžem zabezpečiť)
 3. doklady k stavbám, z ktorých je zrejmý vek jednotlivých stavieb (stavebné povolenia, kolaudačné resp. užívacie povolenia, znalecké posudky vypracované k predchádzajúcim prevodom alebo prechodom vlastníctva)
 4. ak je predmetom ocenenia pozemok (pozemky) mimo zastavaného územia obce, ktorý je v katastri nehnuteľností vedený ako "orná pôda", "ovocný sad", "vinica", "chmeľnica", "trvalý trávny porast", je potrebné k oceneniu predložiť zatriedenie pozemku do kódu BPEJ (bonitovaná pôdnoekologická jednotka) - vydáva príslušný okresný úrad, odbor poľnohospodárstva
 5. projektovú dokumentáciu stavieb (ak existuje); resp. zamerania skutkového stavu stavieb
 6. geometrický plán s vyznačenými zmenami hraníc parciel, potvrdený príslušným; katastrálnym úradom. V prípade ak zmena nehnuteľností nie je zachytená v aktuálnej kópii z katastrálnej mapy
 7. pre výpočet výnosovej hodnoty (ktorú ukladá znalcovi povinne vypočítať zo zákona, ak prináša nehnuteľnosť výnos (mimo rozostavaných stavieb)
Úvod | Kontakt | Mapa stránok
© 2011  Ing. Janka Horváthová, Bratislava
webdizajn: hypertext.sk